Det er på høy tid at et samlet storting tar grep for å fastsette forutsigbare rammer for drift i barnehagesektoren. Gang på gang ser vi eksempler på enkeltstående private og ideelle barnehager som ser seg nødt til å legge ned driften eller selge på grunn av uforutsigbare eller dårlige rammevilkår. Virke er bekymret for ideelle barnehagers framtidige eksistens hvis det ikke tas grep umiddelbart.

I en reportasje i Dagsavisen Fremtiden, den 7. oktober 2020, kunne vi lese at tre styrere i enkeltstående og private ideelle barnehager i Drammen kommune advarte om at flere kan bli nødt til å legge ned eller si opp ansatte fordi tilskuddet i kommunen er så lavt. Hvis de skulle drifte enda billigere, ville det føre til at det i mange timer av åpningstiden ikke ville være forsvarlig bemanning. Tre måneder senere kom nyheten om at en av styrerne hadde sett seg nødt til å selge barnehagen til Norlandia.

Barnehager over hele landet har fortalt lignende historier: Tilskudd som blir dårligere, vilkår som ikke står i stil med kravene de pålegges og en utvikling som gjør at små, veldrevne barnehager sliter.

Det skiller cirka 135.000 kroner per barn under 3 år i tilskudd mellom den kommunen som gir minst og mest i landet. Det er en stor skjevfordeling som rammer enkeltstående private og ideelle barnehager langt hardere enn store kjeder. Disse forskjellene pekte også UNICEF Norge på i kommuneanalysen for 2017. «Det er grunnleggende uakseptabelt at tjenester og tilbud til barna er avhengig av på hvilken adresse og i hvilken kommune de bor» uttalte Kim N. Gabrielli, assisterende generalsekretær i UNICEF Norge. Ingenting har endret seg siden da.

For at barnehagebarn over hele landet skal få et likeverdig tilbud, må regjeringen og Stortinget sørge for å få på plass et langt enklere og mer rettferdig finansieringssystem som baserer seg på et grunntilskudd, med rom for lokale variasjoner basert på kostnadsnivået i den enkelte kommune. Her kan de nasjonale tilskuddssatsene for private barnehager brukes som utgangspunkt. I tillegg mener vi at regelverket rundt stedlig styrer i hver barnehage må tydeliggjøres for å unngå spekulasjon om reduserte kostnader. En bedre bemanningsnorm der forholdstallet mellom barn og ansatte som gjelder for hele åpningstiden må også på plass, samt en bemanningsnorm som harmonerer med pedagognormen. Dette vil bidra til å skape mer robuste enheter og fagmiljøer, og dermed også rammevilkår som fører til økt stabilitet for den enkelte barnehage.

Virke mener at kapitaltilskuddet må opprettholdes og styrkes, da dette tilskuddet er en viktig del av de ideelle barnehagers totale økonomi. I tillegg er det langt mer treffsikkert og enklere om kostnadsdekningsprinsippet blir lagt til grunn når det gjelder pensjonsutgifter. På den måten vil den enkelte barnehage få dekket sine reelle pensjonskostnader, istedenfor et flatt pensjonspåslag uavhengig av pensjonsløsning og ansiennitet i personalgruppa.

Til slutt vil vi uttrykke vår bekymring for ideelle barnehagers mulighet til å hente kapital til blant annet renovering og nybygg av barnehagelokaler. Ideelle barnehager har mindre muligheter til å skaffe kapital på det ordinære markedet, da bankenes betingelser som regel krever en egenkapital på minimum 20 prosent og har høyere rentebetingelser. Det er også slik at private investorer normalt ikke vil investere i prosjekter som ikke gir avkastning.

Granavolden-plattformen peker på bedre betingelser for ideelle organisasjoner. Regjeringens videre arbeid med å sikre bedre betingelser for barnehagesektoren, slik at det tilrettelegges for gode rammebetingelser og en forutsigbarhet som ivaretar den ideelle sektorens egenart, følges tett av Virke, og vi er glade for at vi er inkludert i utvalget som skal se på finansieringssystemet for private barnehager. Vi har store forventninger til at både regjeringen og Stortinget viser ved handling at de tar grep som skaper den forutsigbare sektoren som barn, ansatte og barnehager trenger og fortjener.