Undersøkelser viser at om lag 30 % av alle barn utsettes for fysiske eller psykiske krenkelser av en nær omsorgsperson, hvorav 5- 8 % av disse barna lever med alvorlig vold og trusler. Dette betyr at svært mange barn og unge lever i nær kontakt med voksne som skader dem alvorlig. Det har konsekvenser for barnas læring og deres sosiale og kognitive utvikling, både i barndommen, men også for deres videre helse og livsløp. Barn og ungdom som blir utsatt for vold og seksuelle overgrep har økt risiko for psykiske og somatiske problemer og lidelser. Verdens helseorganisasjon definerer vold og seksuelle overgrep mot barn som en av de største utfordringer for verdens helse.

Barnekonvensjonen fastslår at alle barn har rett til beskyttelse mot overgrep. De har rett til å si sin mening og bli hørt i saker som angår dem selv. De skal heller ikke utsettes for vilkårlig eller ulovlig innblanding i sitt privatliv, i familien eller i hjemmet.

Mange av barna som vokser opp med vold, overgrep og krenkelser i hjemmet kjenner ingen annen virkelighet. Barneombudet har gjort undersøkelser som viser at barn er tause om dette, fordi de enten ikke skjønner at de er utsatt, at de er redde for konsekvensene ved å fortelle, eller at de ikke vet hvor de kan få hjelp. Barn mangler kunnskapen som må til for å be om hjelp. For eldre barn og ungdommer kan det være vanskelig å vite hvor grensene for hva som er overgrep går.

Selv om barn i dag gjennom lovverket, stortingsmeldinger og handlingsplaner har fått et styrket rettsvern ved vold og overgrep, er det fremdeles vanskelig å avdekke volden. Vi vet i dag at den viktigste kilden til å avdekke volden er at barna selv får muligheter til å si ifra. Ved at barn forteller om vold og overgrep, avdekkes volden.

Forskning tyder på at tverrfaglig samarbeid kan styrke kvaliteten på tjenester. Kripos rapport «Alvorlig vold mot små barn» konkluderer med svikt på alle nivå i offentlige institusjoner og instanser som skal hjelpe barn, noe som gjør det vanskelig å fange opp utsatte barn og familier. Regjeringens handlingsplan «et Liv uten vold» (2014-2017) fremhever viktigheten av å styrke kompetansen i hjelpeapparatet og hos dem som til daglig møter barna. Det er nødvendig at fagansatte i skoler, barnehager og helsestasjoner har kompetanse i hvordan informere barn om hva vold og overgrep er, og hvordan forholde seg når barn forteller om slike erfaringer.Handlingsplanen understreker også betydningen av at alle barn får nødvendig kunnskap om vold og overgrep i arbeidet med å avdekke og forebygge volden, og at voksne vet hvordan møte barns fortellinger på en god og trygg måte.

Det finnes i dag lite forskningsbasert kunnskap om kompetanse – og opplæringstiltak på temaet vold og seksuelle overgrep mot barn og unge, og virkningene av disse. En større nasjonal kartlegging av kompetansebehov blant ulike etater avdekker behov for mer kunnskap om vold og seksuelle overgrep som fenomen, og om samtaleteknikk og håndteringsstrategier. Alle etatene møter utfordringer når det kommer til rolleforståelse på tvers av etatene, og gir uttrykk for at det er særlig viktig og nyttig å få til et godt samarbeid med barnevernet. Mange forteller om usikkerhet rundt bekymringsmeldinger og avvergingsplikt.

Politihøgskolen og Nord Universitet samarbeider med Bodø kommune og Bodin videregående skole om et forsknings- og utviklingsarbeid, der også politiet og Statsforvalteren i Nordland deltar. Vi ønsker å bidra til å styrke tverrinstitusjonelt og tverrfaglig samarbeid, og kompetanse og systematikk i dette arbeidet. Sammen ønsker vi at kompetansen og kunnskapen som utvikles i prosjektet, kan bidra til at alle barn og unge får:

· Informasjon om hva vold og seksuelle overgrep er – hva er greit og hva er ikke greit å gjøre mot deg [barnet]og kroppen din.

· Informasjon og at de blir hørt og får si sin mening, både i den enkelte sak, og i tjenesteutviklingen.

· Møte trygge voksne i skolen som kan ta imot deres fortellinger/erfaringer ved vold og overgrep, og hjelp på veien til et trygt og godt barneliv.

Vold og seksuelle overgrep er en problematikk fylt med mange dilemmaer, motsetninger og konflikter. Det vekker sterke og vanskelige følelser av skam, sinne, sårbarhet og avmakt, og gode følelser av omsorg, kjærlighet og trang til å beskytte. Det er et tabubelagt tema som kan være vanskelig å snakke om, både for barn og voksne. Det kan være mellom familiemedlemmer, familie og fagfolk.

Det sies at det skal en hel landsby til for å oppdra et barn, og det er mange voksne som har ansvar for å sørge for at barn har det bra. Det er derfor avgjørende at vi sammen finner måter å håndtere dette på til barnets beste.