Lovendringene styrker rettighetene til barna

DEL

Med virkning fra 1. januar 2018 trer en rekke endringer for å styrke og tydeliggjøre barns rettigheter i pasient- og brukerrettighetsloven og helsepersonelloven i kraft, skriver Helsedirektoratet på sine hjemmesider.

Unntak

​Blant annet er barns rett til å få informasjon og bli hørt når de får behandling tatt inn i pasient- og brukerrettighetsloven. Det er også innført et snevert unntak fra helsepersonells plikt til å informere foreldrene eller andre som har foreldreansvaret når tungtveiende hensyn til barnet taler mot å informere dem. Unntaket vil gjelde uavhengig av barnets alder og også når barnet er under 12 år. Dette unntaket kan for eksempel hjelpe barn som i dag vegrer seg for å fortelle om vold og overgrep fordi de frykter straff fra foreldre.

Rett til å bli hørt

Barns rett til å bli hørt når andre samtykker til helsehjelp på deres vegne blir også tydeliggjort. Det fremgår nå av loven at barn skal bli hørt fra de er i stand til å danne seg egne meninger om helsehjelpen. Dette skal gjelde senest fra barn fyller sju år. Når barn har fylt 12 år skal det legges stor vekt på hva de mener.

I dag har helsepersonell plikt til å ivareta  mindreårige barn til foreldre med alvorlige helseproblemer. Nå utvides denne plikten slik at  helsepersonell også skal ivareta mindreårige søsken til pasienter med alvorlige helseproblemer. De får også plikt til å ivareta mindreårige barn som etterlatte etter foreldre og søsken.

Vaksinasjon

Loven endres også slik at det fremgår direkte av lovteksten at det er tilstrekkelig at kun én forelder med foreldreansvar samtykker til vaksinasjon som inngår i barnevaksinasjonsprogrammet.

Artikkeltags