Torsdag behandlet bystyret årsbudsjettet for 2021. Som folkevalgt er jeg glad for at engasjementet har vært stort blant byens innbyggere, for i bunn og grunn handler dette om alle; våre barn, eldre, arbeidsplasser, fellesskapet, våre felles ressurser og fremtid. Rådmannen var tydelig på utfordringene når han la frem sitt budsjettforslag. Til tross for foreslått driftstilpasninger på om lag 416 millioner i løpet av fireårsperiode forventer kommunen et negativt netto driftsresultat i hele perioden.

Det betyr at forventet utgifter i kommunen er langt høyere enn inntektene. I tillegg har kommunen lite penger på fond, noe som begrenser handlingsrommet. Gjeldsgraden i løpet av fireårsperioden vil vokse til 153 prosent, som er 83,7 prosent høyere enn anbefalt. Summen av dette er et klart signal om at økonomien ikke er bærekraftig og at det er helt nødvendig å gjøre noen grep for å snu den negative utviklingen.

Årsaken til denne utviklingen er kompleks og kan ikke forklares med en enkel faktor, men Bodø kommune er ikke alene om dette. Det er en utvikling man ser i hele kommune Norge. Ifølge Kommunesektorens fagorganisasjon (KS) oppgir 75 prosent av 60 kommuner i en undersøkelse at budsjettrammene for 2020 er mer krevende. Videre viser en gjennomgang av budsjettet ved 101 kommuner en kraftig reduksjon i budsjettert netto driftsresultat. Reduksjonen er 1,15 prosentpoeng lavere enn gjennomsnittlig anbefalt nivå fra Teknisk beregningsutvalg for kommunal og fylkeskommunal økonomi (TBU).

Det er ingen hemmelighet at effektivisering av offentlig sektor er viktig politikk for regjeringen. Altså er det villet politikk at vi skal bruke mindre penger på offentlig tjenesteproduksjon. Den mye omtalte ABE-reformen som pålegger alle statlige virksomheter et fast årlig budsjettkutt ble innført i 2016. Selv om kommunal sektor ikke er en del av reformen, er det betimelig å spørre om dette ligger til grunn for regjeringens kommunepolitikk.

Med krav om nye kvalitetsnormer, oppgaver og ansvar som ikke er fullfinansiert og manglende pris- og lønnsjusteringer, kuttes statlige overføringer til kommunene uten at det blir synlig for allmennheten. I tillegg har Bodø kommune gjort mange nødvendige investeringer på skole-, helse- og kulturbygg. Et høyt investerings- og driftsbudsjett pluss kreativt kutt i statlige overføringer er viktige faktorer for den økonomiske situasjonen. Spørsmålet er hvordan vi skal håndtere dette? Skal vi nekte å forholde oss til realiteten og bare kjøre på som før? Gjør vi det, skyver vi problemene foran oss og etterlater det til generasjonene etter oss, noe som verken er solidarisk eller bærekraftig.

I Bodø Ap erkjenner vi behovet for omstilling, som har bakgrunn i to faktorer, demografiendringer og et for høyt driftsnivå. Det blir flere eldre og færre barn i vår kommune. Vi bruker også betydelig mer på tjenesteproduksjon i forhold til andre sammenlignbare kommuner. Disse faktorene gjør at kommunen må vurdere organisering, struktur og koordinering av tjenestene i større grad. Dette er viktig for å kunne opprettholde kvaliteten i tjenesten både nå og i fremtiden.

Skal vi lykkes med omstilling, er det avgjørende at hele organisasjonen forstår nødvendigheten av det, tør å ha kritisk blikk, tenke nye tanker og løsninger. Arbeidet må ha et langsiktig perspektiv, hvor vi styrer unna kortsiktige løsninger. Å bruke penger er det enkleste i verden, men å prioritere på vegne av fellesskapet er ikke alltid enkelt. Sitatet er lånt fra Rana kommune, og jammen har de rett! I 2021 er det viktig å prioritere stabilitet, særlig for barn og unge. Derfor er det viktig å beholde ressursene til Psykisk helserådsgiver, Utekontakten og skolene.

For å kunne imøtekomme økt behov i helsetjenestene i fremtiden, er det nødvendig å komme i gang med omorganisering av helsesektoren. Endringene som er foreslått i rehabilitering- og miljøtjenesten er et startskudd for dette arbeidet. Heltidskultur er også en viktig prioritering for Bodø Ap, fordi det er vesentlig for våre helsearbeidere og kvaliteten i tjenesten. Ikke minst er det viktig å gjøre noen grep i investeringsbudsjettet for å redusere gjeldsgraden. Samt skape handlingsrom for kommunen ved å sette av penger på fond. Bærekraftig og sunn kommuneøkonomi må også være et mål for Bodø kommune. Jeg er overbevist om at det er mulig å oppnå dette samtidig som vi sikrer innbyggerne gode tjenester. Vi må bare gjøre som Bodø/Glimt være offensive og spille på ett lag.