I vår landsdel er Sparebanken Nord Norge vår egen bank. Tror vi. Den tjener godt og «sprer» kroner til gode formål rundt omkring. Det er bra. Men hvor kommer pengene fra? Hvem sine kroner har gjort det mulig for banken å fremstå som mesen i landsdelen?
Det er personkundene. Personkundene er bankens hovedinntektskilden. Personkundene er bankens kunder med størst andel av bankens samlede innskudd og lån. Personkundene tilbys lav innskuddsrente, og med god margin på utlån samt svært lite tap, gir dette banken solid fortjeneste på denne kundegruppen. Sånn har det alltid vært.
Det er personkundene som gir banken anledning til å opptre som den snille og gode onkel. Men, og det er et men. Det er næringslivskundene som får all oppmerksomhet fra bankens side. Det må vel kunne sies å være ikke bare rart, men også snålt.