AN lo­ver knall­hard kon­kur­ran­se: – Vi skal være først, størst og best!

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og administrerende direktør Bjarne Holgersen.

Sjefredaktør Jan-Eirik Hanssen og administrerende direktør Bjarne Holgersen. Foto:

Avisa Nord­lands le­del­se for­sik­rer om at ny­he­ten om Amedias opp­kjøp av kon­kur­ren­ten Nu Publishing ikke vil ta lu­ven av kon­kur­ran­se­in­stink­tet.

DEL

- Eierskap må våre eiere uttale seg om. Avisa Nordland har fortsatt to store eiere: Amedia og Polaris. Vår eiersituasjon er uendret. Det samme er konkurransesituasjonen. Den vil være like skarp både redaksjonelt og kommersielt som i dag. Vi skal fortsatt stå knallhardt på for å gi våre lesere og annonsører de beste produktene, sier administrerende direktør Bjarne Holgersen i Avisa Nordland.

– I AN har vi job­bet bein­hardt for å være ny­hets­le­den­de i Bodø og Nordland gjen­nom hele døg­net. Den­ne po­si­sjo­nen skal vi dyr­ke og styr­ke. Du skal all­tid finne siste nytt i AN. Her fin­ner du alt fra den åpne de­bat­ten til alt det uni­ke inn­hol­det vi til­byr abon­nen­te­ne våre. Vi skal være først, størst og best i alle ka­na­ler uav­hen­gig av ei­er­skap i and­re me­die­be­drif­ter. ANtv og Bodø By er blant sat­sin­ger som vil ha høy­es­te pri­ori­tet fram­over. Vi er inne i en pe­ri­ode med sterk vekst i an­tall abon­nen­ter. Den veks­ten skal fort­set­te. Det skal vi gjø­re oss for­tjent til hos pub­li­kum, sier sjef­re­dak­tør Jan-Ei­rik Hanssen.

Hanssen un­der­stre­ker at AN har man­ge kon­kur­ren­ter i Bodø-re­gi­o­nen:

– NRK Nordland har by­ens stør­ste re­dak­sjon og hol­der til rett over gata vår. I Bodø er det skarp kon­kur­ran­se mot Bodø Nu. På Fauske mø­ter vi Sal­ten­pos­ten. I Mel­øy kon­kur­re­rer vi mot Ku­lin­gen og i nord mø­ter vi Lo­kal­avi­sa Nord-Sal­ten. I til­legg har High North News base i Bodø. Og når det skjer stør­re ting er riks­me­di­e­ne raskt på plass, sier han.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken