Are Sam­son­sen bor på Nordstrand, og hol­der på med oppus­sing av ­gan­gen i boligen sin.

– Vi har re­vet ned skil­le­veg­gen i gan­gen. Vi skal spark­le og fikse en del ting i veg­gen, sier han.

Da han opp­da­get at sparklesettet han had­de hjem­me had­de blitt ubru­ke­lig, gikk han til Clas Ohl­son på Lam­bert­se­ter for å kjøpe ak­ku­rat det sam­me pro­duk­tet.

– Jeg er gan­ske for­nøyd med det, der­for ville jeg ha det sam­me, sier han til Avi­sa Oslo.

Unød­ven­dig em­bal­la­sje

Sparklesettet in­ne­hol­der tre kni­ver. Dis­se er fes­tet med strips uten­på blisterpakningen. I til­legg er det kar­tong inni plast­pak­nin­gen.

– Det­te må være ver­dens­his­to­ri­ens mest idio­tis­ke em­bal­la­sje, sier Thu­nes Sam­son­sen.

Han sier det er unød­ven­dig å ha så mye plast på det­te pro­duk­tet.

– Det er full­sten­dig unød­ven­dig bruk av plast. Det hadde holdt med en strips og en mer­ke­lapp. Jeg ser in­gen hen­sikt med å bru­ke så mye plast, sier han til Avi­sa Oslo.

Han er opp­tatt av å kil­de­sor­te­re, og sier at Clas Ohl­son gjør det van­ske­lig for folk å kil­de­sor­te­re.

– Man må rive el­ler klippe ut plas­ten for å kil­de­sor­te­re or­dent­lig.

Han tok kon­takt med Clas Ohl­son på Face­book. Men han har ennå ikke fått svar.

Ga be­skjed for man­ge år si­den

Det er ikke før­s­te gan­gen Are tar kon­takt med Clas Ohl­son for å kla­ge på sparklesettet.

– Jeg på­pek­te det­te til dem for ti år si­den. Jeg ga også be­skjed til en bu­tikk­an­satt da. Det er ty­de­lig at det ikke har skjedd noe. Det kan tyde på at de har dår­li­ge ru­ti­ner for å vi­de­re­brin­ge til­ba­ke­mel­din­ger, sier han.

Are for­står at em­bal­la­sje har en vik­tig funk­sjon. Men han hå­per Clas Ohl­son blir bedre på å kutte ut unød­ven­dig em­bal­la­sje.

– Jeg tvi­ler på at de kla­rer å gjø­re noe med det­te pro­duk­tet. Men de kan være be­viss­te på hva de kjø­per inn, og stil­le krav til sine le­ve­ran­dø­rer, sier han.

Misfornøyd med et kjøp eller en tjeneste? Tips oss gjerne om små og store forbrukersaker! Kontakt AOs journalist på renold@ao.no.

Vil bli bedre

Clas Ohl­son sier em­bal­la­sjen på sparklesettet er til­pas­set kil­de­sor­te­ring.

– Plas­ten er gjen­nom­sik­tig, noe som gjør den eg­net for kil­de­sor­te­ring. Men vi ser også at vi må gjø­re for­bed­rin­ger. Vi be­kla­ger at det opp­le­ves som kom­pli­sert å re­sir­ku­le­re pap­pen, sier pres­se­kon­takt i Clas Ohl­son, Anders Wahl.

Selv om em­bal­la­sje­n på sparklesettet kan re­sir­ku­le­res, har pro­duk­tet fort­satt unød­ven­dig mye em­bal­la­sje, inn­røm­mer Wahl.

– Em­bal­la­sjen le­ver der­for ikke opp til vårt mål om hvor­dan em­bal­la­sjen skal være. Vi be­kla­ger, sier han.

Bu­tikkje­den sier at de job­ber kon­ti­nu­er­lig med å for­bed­re em­bal­la­sjen, og re­du­se­re mengden på em­bal­la­sje på produkter.

– Vi job­ber ak­tivt med det­te sam­men med våre le­ve­ran­dø­rer. Vi har omtrent 15 000 forskjellige produkter. Det­te er en pak­ke som vi dess­ver­re ikke har hatt tid til å for­bed­re. Det er et om­fat­ten­de ar­beid, og vi kan dess­ver­re ikke si noe om når em­bal­la­sjen vil bli for­bed­ret, sier han til Avi­sa Oslo.