I Nordland er det nesten 7000 unge mellom 16 og 30 år, som er utenfor utdanning, opplæring eller jobb. Det er flere enn det er innbyggere i gjennomsnittskommunen i fylket. Alle kjenner vi noen som står utenfor. Dette er mennesker med drømmer, håp og ønske om å delta i det samfunnet alle skal være en viktig del av – men som har synlige eller usynlige hindringer som ligger i veien.

Det finnes god kunnskap om årsaker til utenforskap og hvorfor det er vanskelig å gi god nok hjelp til unge, men til tross for at dette arbeidet har vært i fokus i over 30 år har det ikke gitt færre unge i utenforskap.

En av grunnene til dette er at mye av hjelpen som tilbys barn og unge med sammensatte utfordringer er fragmentert og kortsiktig. Dette er et paradoks all den tid utsatte barn og unge har et særlig behov for kontinuitet og forutsigbarhet i sitt tilbud. Forskningen viser at alle disse satsingene for å forebygge og redusere ungt utenforskap sjelden fører til permanent politikk eller løsninger.

Fylkeskommunene har en viktig rolle som samfunnsutvikler, og som første fylkeskommune har Nordland nå vedtatt en strategi mot ungt utenforskap. Denne strategien følges opp med at Nordland fylkesting i neste uke bevilger 25 millioner til arbeidet mot ungt utenforskap for kommende 4-årsperiode. Dette inkludert en økt satsing på elevenes psykiske helse i videregående opplæring.

Nordland skal være fylket med plass til- og behov for alle. Våre unge skal kjenne på tilhørighet og ha mulighet for å delta i nordlandssamfunnet ut fra egne forutsetninger, og strategien bygger på;

  • Barn og unge skal ha gode oppvekstvilkår i hele Nordland.
  • Barn og unge i Nordland skal møte helhetlige og samordnede tjenester – der de er.
  • Samisk unge skal kunne delta i Nordlandssamfunnet på egne kulturelle og språklige premisser.
  • Barn og unge voksne med funksjonsnedsettelse skal ha like muligheter til utdanning, arbeid og deltakelse.

Nå starter arbeidet med å utvikle en handlingsplan, et arbeid som må gjennomføres i samarbeid med kommunene, NAV, Statsforvalteren, Helse nord og mange andre i Nordland.

Dette er en satsing som angår hele Nordland. Arbeiderpartiet vil være en pådriver i alle våre kommuner for å bidra til at dette blir en satsing som gir resultater. Å forebygge utenforskap er samfunnets ansvar og ikke en oppgave for den enkelte alene.