Arbeid til alle er jobb nummer 1 har siden tidenes morgen hvert viktig for oss i Arbeiderpartiet. Arbeid er limet i samfunnet, sikkerhet for familien og frihet for den enkelte. Det gir økonomisk trygghet, et sosialt liv og mulighet til å delta på ulike arenaer i samfunnet.

Arbeiderpartiet er inne i en prosess for å utarbeide nytt program. I den forbindelse har Bodø Arbeiderparti spilt inn flere ting vi mener er viktig.

Folk som faller utenfor i arbeidslivet må sikres trygge rammer

Spesielt ungdom er sårbare for å bli varig ledig. Dette må vi sikre oss mot gjennom gode stabile ordninger gjennom NAV. Vi har gode eksempler i Nordland med blant annet lærlingegaranti som sikrer ungdom læreplass, etablering av en heltidskultur i Bodø kommune og små gründervirksomheter som ansetter folk med litt andre behov enn de fleste andre.

De som blir varig ufør må sikres økonomisk trygghet. De aller fleste av oss ønsker å arbeide men de som av ulike årsaker ikke kan, må også kunne leve fullverdige liv.

Sikre seriøsitetskrav i alle bransjer

Kommuner, fylkeskommuner og staten er store arbeidsplasser som har behov for ulike bidrag fra privat næringsliv. Offentlige anbud må stille krav til leverandører om skikkelige arbeidsforhold, lærlinger og lønnsbetingelser. Slik sikrer vi at folk har ei lønn å leve av og et arbeid å leve med.

Livslang læring

Arbeidslivet i dag er i stadig omstilling og utvikling. Det innebærer for mange at det er behov for etter- og videreutdanning, faglig påfyll og personlig utvikling. Utdanningstilbudet må tilpasses og utvikles parallelt med bedrifters behov for folk og kompetanse. Omskolering for folk som av ulike årsaker ikke kan fortsette å arbeide med det de gjør bidrar til mindre arbeidsledighet og økt arbeidsglede.

Ulike former for velferdsteknologi er et viktig bidrag for å få flere i arbeid, sikre kompetanseheving og vil bidra til større arbeidsglede.

Mangfold i arbeidslivet

Bodø Arbeiderparti mener at å ta i bruk anonyme jobbsøknader vil kunne bidra til økt mangfold på den enkelte arbeidsplass, hindre stigmatisering og øke likestillingen.

Statlige arbeidsplasser må flyttes ut av Oslogryta og brukes som et distriktspolitisk virkemiddel for å sikre bosetting i hele landet. Mange distriktskommuner har vært flinke til å integrere flyktninger og asylsøkere men har ikke arbeidsplasser i kommunen å tilby etter endt opplegg. Statlige arbeidsplasser i distriktet kan være et bidrag til å sikre at disse nye landsmenn blir værende i distriktet.