I går åp­net Kirkens Bymisjon Bodø sitt nye til­bud Fri, som er et sam­ar­beids­pro­sjekt med Bodø kom­mu­ne.

Der skal det til­bys et­ter­vern til per­so­ner som kom­mer ut av rus­be­hand­ling el­ler so­ning, he­ter det i en pres­se­mel­ding.

Vei­en til fri­het

– For noen kan vei­en til fri­het være leng­re og van­ske­li­ge­re enn for and­re. Og da er det godt at det fin­nes til­bud som gir hel­het­lig opp­føl­ging til men­nes­ker som skal star­te på nytt, sa Bodø kom­mu­nes ord­fø­rer, Ida Pin­ne­rød, un­der åp­nin­ga.

Fri er laget et­ter mal fra et til­bud med sam­me navn i Dram­men kom­mu­ne.

Til­bu­det åp­nes i de gam­le lo­ka­le­ne til Brua i Bodø som i tjue år har hu­set be­bo­e­re i ak­tiv rus. Det nye til­bu­det skal være rus­fritt. Her skal be­bo­er­ne få hjelp til å stab­le seg på bei­na igjen når det gjel­der ar­beid, ut­dan­ning, bo­lig, hel­se, fri­tid og re­la­sjo­ner – fri for rus, fri for kri­mi­na­li­tet, fri til å sta­ke ut en ny kurs.

Her vil 12 be­bo­e­re få bo trygt i en døgn­be­man­net bo­lig i ett år. De får også opp­føl­ging i ett år et­ter­på for å sik­re en trygg over­gang til å bo i egen bo­lig.

– Vi må først og fremst takke Bodø kom­mu­ne for at de tør å sat­se på oss. Alle par­ti­ene i by­sty­ret men­te fak­tisk at det­te måt­te vi få til, sier av­de­lings­le­der i Fri, May Hege Kas­per­sen.

Pip­pi-men­ta­li­tet

Hyb­le­ne er pus­set opp med hjelp av ga­ver fra næ­rings­li­vet og de an­sat­tes inn­sats.

May Hege Kas­per­sen og Linn Wold Lyng­seth tak­ker alle som har bi­dratt til å rea­li­se­re Fri.

– De an­sat­te her har litt sånn Pip­pi-men­ta­li­tet. De sier at «det­te har jeg ald­ri gjort før, så det kla­rer jeg helt sik­kert». Så de har stått på og pus­set opp, og gitt seg i kast med opp­ga­ver som i hvert fall ikke står i stil­lings­be­skri­vel­sen, sier Kas­per­sen.

Lo­ka­le kunst­ne­re har do­nert bil­der som pyn­ter opp lo­ka­le­ne.

Til­skudd fra Hus­ban­ken

Hus­ban­ken har gitt 1,2 mil­li­o­ner kro­ner over to år i til­skudd til bo­lig­so­si­a­le til­tak. Mid­le­ne er brukt til pro­sjekt­le­del­se og kom­pe­tan­se­he­ving i oppstartsfasen.

– Mid­le­ne fra Hus­ban­ken har vært helt av­gjø­ren­de for at vi skul­le få til det­te, sier nest­le­der i Fri, Linn Wold Lyng­seth.

The­re­se Blom­sø er for­nøyd med at Hus­ban­kens mid­ler blir brukt til å fo­re­byg­ge bo­steds­løs­het.

– Hus­ban­ken job­ber for at fær­rest mu­lig skal bli bo­steds­lø­se. Det­te bo­til­bu­det er et ver­di­fullt bi­drag som vil sik­re at fle­re som kom­mer fra rus­be­hand­ling el­ler so­ning får til­bud om bo­lig med opp­føl­ging. Vi er vel­dig gla­de for å bi­dra til det, sier Hus­ban­kens re­gi­on­di­rek­tør The­re­se Blom­sø.

Det er et mål at til­ta­ket skal bli et in­ter­kom­mu­nalt til­bud i Sal­ten.