Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sendte den 29. november «Prop.116L (2017-2018) endringer i sameloven mv (konsultasjoner)» vedlagt en veileder («Konsultasjonsveileder. Kommuner og fylkeskommuners konsultasjoner med samiske interesser»), ut på høring. I veilederen kan saksbehandlere og politikere i fylkeskommuner og kommuner orientere seg om hvordan KMD mener lovbestemmelsene er å forstå og hvordan de skal praktiseres.

På KMDs hjemmeside redegjør departementet om lovproposisjonen og veilederen. Under arbeidet med lovproposisjonen har KMD konsultert Norske Samers Riksforbund (NSR) og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) før forslaget ble sendt Sametinget til godkjenning, og for så deretter bli fremmet for Stortinget.

Om lovproposisjonen skriver departementet: «Stortingets flertall har gitt sin støtte til regjeringens forslag om å lovfeste konsultasjonsplikten i sameloven

Spørsmålet som melder seg; hva er hensikten med å sende proposisjonen og veilederen ut på høring hvis det er som kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland skriver, et flertall på Stortinget som støtter regjeringens forslag? Hvilket flertall for hva, er det ministeren her sikter til?». Er det virkelig Stortingets mening at fremtidige generasjoner skal bli tvunget til å gjøre opp for urett, andre har eller eventuelt kan ha begått?

Hvis det er KMDs hensikt at Stortinget skal behandle lovforslaget nok en gang, må den fremmes på nytt av Kongen i statsråd. Da må Mæland begrunne hvorfor lovbestemmelser om forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamning ikke strider mot §§ 92 og 98 i Grunnloven og menneskerettskonvensjoner som Norge har ratifisert.

Hun må også begrunne hvorfor «EU-direktiv 2000/43/EC av 29. juni 2000» (altså gjeldende fra 5 år før (!) konsultasjonsavtalen og finnmarksloven ble vedtatt) har blitt liggende bortgjemt i en skuff. EU-direktivets artikkel 1 sier at: «Formålet med dette direktivet er å fastlegge en ramme for bekjempelse av forskjellsbehandling på grunn av rase eller etnisk opprinnelse med henblikk på å iverksette prinsippet om likebehandling i medlemsstatene». Det er et demokratisk problem at sikring av innbyggernes rettigheter ikke bringes i tråd med EØS-rettslige forpliktelser.

Å fremme en lovproposisjon på nytt kan forøvrig bare skje under forutsetningen av at regjeringspartiene blir enige om å hente tilbake og gi sin tilslutning til følgende samepolitiske erklæring fra Jeløya-plattformen: «Fortsette arbeidet med å følge opp NOU 2007:13 Den nye sameretten (samerettsutvalget II), hvor lovfesting av konsultasjoner prioriteres først i perioden». («Den nye sameretten» handler om land- og vannrettigheter syd for Finnmark).

Denne bestemmelsen ble ikke skrevet inn i den politiske plattformen til nuværende regjeringspartier (Granavolden-plattformen) av 17. januar 2019. Når Monica Mæland likevel den 29. november sender lovproposisjonen ut på høring, melder spørsmålet seg om hun faktisk mener at vedtak i forhandlingsmøtet 19. juni 2018 med Sametinget, må gå foran Granavolden-plattformen til H, FrP, V og KrF.

Dette bærer helt galt avsted for folk og næring nord for Dovre: https://www.regjeringen.no/contentassets/0b26bd9f4fd043d29edbc5ae070e6f03/refera t-fra-politisk-mote-juni-2018.pdf

Når det så gjelder veilederen skriver KMD at «Veilederen er utarbeidet i samråd med kommunene (KS), og i konsultasjon med Sametinget og Norske Reindriftsamers Landsforbund. I tillegg har Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomført innspillmøter med fylkeskommuner og kommuner i Finnmark, Troms, Nordland og Trøndelag».

At Sametinget og NRL har forhandlet med KMD om hvordan proposisjonen skal forstås, og at noen av høringsinstansene har deltatt i arbeidet med å lage en forklaring på hvordan de andre høringsinstansene, skal forstå lovproposisjonen, er rett og slett håpløst.

I lovproposisjonen legger KMD i samråd med NSR og NRL, opp til at konsultasjonsplikten skal gjelde hele landet, ikke «bare» for «det samiske bosettingsområdet Sápmi som strekker seg fra Hedmark til Finnmark» (Næringsminister Monica Mæland i reiselivsmeldingen 2017).

Hvorfor har etter dette, ikke kommuner og fylkeskommuner utenfor bosettingsområdet «Sápmi» deltatt på innspillmøter om veilederen? Hvorfor har NRL som eneste næringspolitiske organisasjon i landet, fått delta i arbeidet med å utvikle lovforslaget og veilederen?

Hva med interessene til annen naturbasert, økologisk og økonomisk bærekraftig virksomhet? (Landbruks- og matdepartementet (LMD) melder at det avventer innspill fra Sametingets samiske lovutvalg med mandat å utrede blant annet selvstyre og lovfestet arealvern for samisk reindrift. Hvorfor avvente? Hvorfor reise tvil om lovbestemmelsen om «alders tids bruk»?).

Avslutningsvis et hjertesukk: Åpenhet og demokratiske prosesser gjelder syd for Dovre. For politikkutvikling nord for Dovre er lukkethet, triksing og fiksing rammen.

Sametingspresident Aili Keskitalo (NSR) i sin nyttårstale 2018: «Vi har alltid forsøkt å kjempe med list».