Rovbase dokumenterer blant annet skadefellinger av rovdyr som ulv, bjørn, gaupe, jerv og kongeørn. I følge deres data, har antall fellinger økt i forholdet til fjoråret.

Gaupebestanden i Nordland har vært under bestandsmålet de siste ti årene, unntatt i 2009 og 2013. Av den grunn var det ingen kvotejakt av gauper i år.

Målet med skadefellinger er å stanse skader på bufe eller tamrein, og slike fellinger er hjemlet i naturmangfoldlovens paragraf 18.

To hanngauper ble i fjor skadefelt i Nordland fylke, en i Åbjørndalen og en i Kvalpskarelva. I tillegg døde en gaupe av ukjente årsaker i Junkerdalsura.

Så langt

Hele seks gauper, to jerv og en bjørn har blitt dokumentert skadefelt da vi har nådd starten av juli. I følge de fellingene som ble dokumentert året før, er det mer enn en firedobling av skadefelte rovdyr.

Tre av rovdyrene befant seg i Salten da de ble felt. En hannjerv på Saltfjellet og en hann- og hunngaupe i Bodø kommune. Alle de tre dyrene skal ha vært i voksen alder.

202 døde

På landsbasis har Rovdata dokumentert 202 døde rovdyr i perioden 5. juni 2018 til 7. juni i år. Tallet er fordelt på 94 jerv, 69 gauper, 28 ulv og 11 brunbjørn.

I følge leder i Rovdata, Jonas Kindberg skal de fleste av disse ha blitt skutt på kvote og lisensjakt, men noen er også tatt ut på skadefellinger.