Men uansett kommer dagen igjen og igjen. Annet hvert år som stortingsvalg, annet hvert år som kommune- og fylkestingsvalg.

Det er slett ikke gitt at det må være slik. Andre land har valg hvert tredje år og noen slår til og med lokale og nasjonale valg sammen, som vårt naboland Sverige.

Med jevne mellomrom dukker det opp forslag om å gjøre det samme i Norge, seneste fra Civita-rådgiver Eirik Løkke.

Han kommer med en rekke argumenter for hvorfor det vil være lurt, blant annet at det vil øke valgdeltagelsen og bidra til å gjøre politikken mer langsiktig.

Det første argumentet er det lett å si seg enig i. Deltagelsen ved norske lokalvalg har alltid vært lavere enn ved nasjonale valg. Ved valg til fylkestingene nesten 20 prosentpoeng lavere.

Valgdeltagelsen ved lokalvalg i Sverige er også klart høyere enn i Norge.

I 2019 stemte 64 prosent ved valget her , mens det seneste lokalvalget i Sverige hadde en deltagelse på over 80 prosent.

Det kan være liten tvil om at i hvert fall deler av forskjellen skyldes at valgene da ble avholdt samtidig som riksdagsvalget.

Det er gjerne flere og dypere konflikter i den nasjonale enn den lokale politikken, noe som mobiliserer flere velgere.

Men det betyr ikke nødvendigvis at lokaldemokratiet fungerer bedre.

Dersom velgernes stemmer ved lokalvalg blir lite mer enn en avspeiling av deres stemmer ved nasjonale valg, kan det like godt være motsatt.

Hvis hvem man like eller ikke liker av kjente, nasjonale politikere blir viktigere enn hva partiene lokalt mener og eldreomsorg, skoler og veier mister lokalpolitikken mye av sin betydning.

Selv i dag er faren stor for at det nasjonale overskygger det lokale, og alle analyser viser at felles valg vil forsterke den tendensen kraftig.

Det vil kunne bidra til å undergrave lokalvalgenes legitimitet.

Løkkes andre bekymring er noe vi kjenner igjen fra andre land der man er redd for at hyppig valg skaper en nærmest permanent valgkamp.

Det gjør det vanskeligere å bygge de brede alliansene som må til for å sikre langvarige løsninger på samfunnets mer grunnleggende problemer.

Det igjen kan skape velgerfrustrasjon, og bidra til at mer ekstreme partier får vind i seilene.

Også dette er en legitim bekymring, men løsningen er neppe å øke avstanden mellom folket og politikerne ved å ha færre valg. Antakelig vil det gagne ekstremistene mest.

Alt tyder derfor på at ordningen med valg annet hvert år fremdeles fungere best i Norge.

Selv om Løkke skal ha ros for å ha reist problemstillingen.