«Hvorfor sitte inne når alt håp er ute» er Salten friluftsråd sitt ordspill for å minne om viktigheten av en daglig tur i naturen. 7000 unge nordlendinger er ikke i utdanning, opplæring eller arbeid. Vi mener at mer læringsaktivitet i friluft er ett av svarene på hvordan vi skal få flere til å lykkes på skolen. Vi vet at det skaper engasjement for læring og kanskje spesielt for dem som trenger det mest. Salten friluftsråd ønsker å bidra i å gi læreren kunnskap, erfaring og praktiske ferdigheter til læring i friluft.

Nye læreplaner (Kunnskapsløftet 2020) legger sterke føringer om bruk av varierte undervisningsformer og bruk av varierte undervisningssteder i alle fag. En gjennomgang av samtlige partiprogram sier oss at det også er tverrpolitisk enighet om mer praktisk undervisning, tilpassa opplæring og daglig fysisk aktivitet. I tillegg foreligger det et stort antall forskningsrapporter som nettopp påpeker viktigheten av mer variert og praktisk undervisning i varierte læringsmiljø. Rammene ligger derfor til rette for en større satsing på dette i grunnskolene.

Mange dyktige lærere

I skolene er det mange dyktige enkeltlærere som i dag driver læring i friluft eller uteskole som mange kaller det. Men dette betyr at en elev er prisgitt en enkeltlæres interesser om de får en undervisningshverdag som innbefatter læring i friluft. Det bør være et mål for alle at samtlige elever skal kunne oppleve slik undervisning (uansett lærer, skole, sted, trinn). Det er da behov for at alle/flest mulig lærere har kunnskap og ferdigheter om å undervise utenfor klasserommet.

Salten friluftsråd ønsker å bidra til mer læring i friluft

Universitets- og høgskolesektoren har oppgaven i å sikre norske skoler lærere som har faglig- forskningsbasert kunnskap som gjør de skikket som lærere. Slik vi ser det så mangler vi den aktøren som nettopp kan bidra til å gi læreren kunnskap, erfaring og praktiske ferdigheter til læring i friluft. Dette er en rolle Salten friluftsråd og mange andre regionale friluftsråd kan ivareta. Men dette forutsetter økt statlig støtte. I dag har utdanningsdirektoratet ingen tilskuddsordninger for slike bidrag. Friluftsrådenes tilbud er derfor i dag sterkt begrenset.

Hva mener stortingskandidatene fra Nordland?

Nå er det innspurt i valgkampen og partiene har mulighetene til å fortelle velgerne sine prioriteringer. Salten friluftsråd vil derfor utfordre stortingskandidatene fra Nordland til å fortelle om de vil gi friluftsrådene mulighet til å bidra til mer læring i friluft. Har kandidatene andre tiltak de vil gjennomføre som gir samme resultat er vi glade for å høre om dem også.