Lønnsoppgjørene for 2021 er i full gang og vi har fått et resultat i frontfaget med ei ramme på 2,7 prosent i lønnstillegg. Nå er også forhandlingene i offentlig sektor startet opp og vi ser flere grupper som profilerer seg med kraftfulle lønnskrav. Det gjelder ikke minst UNIO-forbundene med Norsk Sykepleierforbund og Utdanningsforbundet i spissen.

Vi er enige i at alle yrkesgrupper bør ha en god lønnsutvikling. Samtidig er det et faktum at lønnskaka i kommunesektoren, staten og andre offentlige virksomheter fordeles slik at dersom noen får høyere lønnsvekst er det andre som får en lavere lønnsvekst.

Ikke minst nå under pandemien har det blitt fokusert på en del yrkesgrupper som særs viktige, men det som for oss er helt sentralt er hvordan pandemien har understreket hvor viktig helheten er. I skolen og barnehagene er pedagogene sentrale og viktige. Renholdere er minst like viktige for at tjenesten skal gå sin gang og levere et trygt og godt miljø for ansatte og elever. Det samme er barne- og ungdomsarbeiderne som ofte har som oppgave å ivareta barn med spesielle behov, og byggdrifterne og vaktmestertjenestene som sikrer at bygg og omgivelser er trygge og gode.

Slik kunne vi gå gjennom tjenesteområde for tjenesteområde, alt fra tekniske tjenester som sikrer vei, vann, kloakk og renovasjon til helsetjenestene som er avhengig av alle yrkesgruppene for å levere gode helsetjenester. Her skal bygg og teknisk utstyr virke uten feil, her skal renholdet være av høy kvalitet, her skal vi ha kompetente leger, sykepleiere og helsefagarbeidere og ikke minst er vi avhengige av de administrative tjenestene – folkene på kontorene som sikrer dokumentasjon, at folk blir innkalt til behandling og mye annet.

Mange kontorarbeidere, både i private virksomheter og i offentlig sektor, har måttet ta i bruk eget hjem som arbeidsplass med alt hva det innebærer. Derfor er det viktig for oss å sikre en lønnsutvikling for alle, og ikke minst å motvirke at de lavest lønte i offentlig sektor blir hengende etter i lønnsutviklingen. Offentlig sektor holdt seg i all hovedsak i 2020 på ramma for frontfaget på 1,7 prosent, mens industrien brøt den ramma klart. Vi mener derfor det bør være rom for en noe høyere ramme i offentlig sektor i 2021, slik at vi kan være trygge på at kjøpekraften opprettholdes for alle grupper.

Alle yrkesgrupper er like viktige for å gi gode tjenester til innbyggerne derfor mener vi at lønnsoppgjøret må sikre kjøpekraften for alle yrkesgrupper i offentlig sektor.