Dersom vi omregner Unicefs årlige juleundersøkelse til Bodø er det så mange som 6000 bodøværinger som gruer seg til jul. Mer enn hver fjerde spurte forteller at den økonomiske situasjonen vil påvirke jula negativt.

De som sliter aller mest er de med vedvarende lav inntekt. Omregner vi SSBs nasjonale tall fra 2020 til Bodø innebærer det at ca. 1150 barn i Bodø vokser opp i en husholdning med vedvarende lav inntekt.

Rundt 60 % av disse barna er innvandrere selv eller barn av foreldre som har innvandret. Økning i barnefattigdom handler i stor grad om innvandring. Flyktninger og innvandrere som kommer til Bodø er en ressurs. Integrering og norskkunnskaper er viktig for å få flere ut i jobb. Det er gledelig at Bodø kommune over flere år har utmerket seg i integreringsarbeidet og det er grunn til å rose dyktige ansatte ved Flyktningkontoret for jobben de gjør.

Det er sammensatte årsaker og ikke en enkelt løsning for å løfte de som har minst opp. Enslige forsørgere og familier med mange barn er ofte å finne i lavinntektsgruppen. Derfor er Høyre opptatt av å finne tiltak som kan gi spesielt disse gruppene mer å rutte med.

Jeg er glad for at Høyre nasjonalt for eksempel har foreslått å øke barnetrygden med 3000,-/md. som et målrettet tiltak for å gi barnefamilier mer å rutte med.

Også lokale målrettede tiltak er viktige. Bodø Høyre har foreslått flere tiltak som skal bidra til å hjelpe de som har minst og spesielt barn og unge i Bodø. Det å gjøre det billigere å leve i Bodø vil hjelpe alle, men aller mest de som har minst.

Et enstemmig formannskap i Bodø besluttet i forrige uke å gi et ekstra juletilskudd til alle sosialhjelpsmottakere

Høyres forslag til kommunebudsjett i Bodø innhold flere målrettede tiltak for å hjelpe de som har minst og spesielt barn og unge i Bodø:

  • Redusere halleie for barn og unge med 50 %
  • Innføre bunnfradrag på eiendomsskatt på 500.000 for å hjelpe de med minst mest
  • Vi reverserte fullt ut foreslåtte kutt i sosialhjelpen
  • 1 million kroner ekstra til tiltak mot økt fattigdom, i samarbeid med ideelle organisasjoner
  • Legge tilbake foreslått kutt i Kulturskolen for barn og unge ved å kutte tilskuddet til Stormen
  • Opprettholde tilbud i Villa Vekst, 4H-gården, psykisk helsevern for unge

Flere i arbeid

Mangel på arbeidsinntekt er ifølge SSB den viktigste forklaringen på lav inntekt. De fleste ønsker å klare seg selv. Derfor må vi legge til rette for at flere kan være i jobb. Derfor er Bodø Høyre svært opptatt av å legge til rette for etablering av flere arbeidsplasser. Spesielt i privat sektor, fordi dette også er viktig for å øke kommunens inntekter.

Bolig

Det kan gjøres mer for at flere kan eie sin egen bolig. Bodø Høyre ønsker å øke startlånsrammen betydelig for at flere skal kunne eie sin egen bolig. Bodø kommune eier svært mange boliger som leies ut til vanskeligstilte. Noen av disse kan aktivt hjelpes til å kjøpe den boligen de leier. Dette er også et viktig boligsosialt tiltak.

Vi mener også at kommunale leietakere må skjermes for høy økning i husleien ved en ny innretning av kommunens utleiepraksis.

Samtidig er det viktig at vi legger til rette for at det bygges både mer boliger og billigere boliger. Her må kommunen ta et spesielt ansvar for boliger som markedet ikke tilbyr og samarbeide med markedet og utbyggere for å sikre tilstrekkelig bygging av nye boliger.

Julen er også en tid for håp. En tid av året hvor solen snur og vi går mot lysere tider. En tid hvor vi skal ta vare på hverandre. Jeg håper også alle som har en «klump i magen» før jul får en fredfull og god jul.