Nordområdene er Norges viktigste strategiske interesseområde. Det er en setning som har vært brukt mange ganger de siste tiårene. I den sikkerhetspolitiske situasjonen vi lever i nå er den mer aktuell enn noen gang.

Før påske la transportetatene frem sine innspill til ny nasjonal transportplan. Dette er fagetatenes forslag. Fylkestinget i Nordland skal gi høringsinnspill til regjeringen på fylkestinget i juni. Og, det må vi si: Det er behov for politikk. Det er en reell fare for at vi kommer dårlig ut i nord, til tross for at nord altså er viktigere enn noen gang.

Ved gjennomlesning av dokumentene ser vi at Nord-Norge er ganske usynliggjort. Går vi nærmere inn i dette ser vi at forslagene har en reell skjevfordeling. Det er både påfallende og oppsiktsvekkende at Oslo nevnes hele 205 ganger i fagetatens innspill, mens Nord-Norge og nordområdene avspises med å nevnes 24 ganger, til sammen.

Så når Statens Vegvesen, Kystverket, Jernbaneverket, Bane NOR, Avinor og Nye Veier skal prioritere hvilke samferdselsprosjekter som skal løftes fram i Norge de neste tolv årene blir Nord-Norge avspist med svært lite.

Sørfoldtunnelene trekkes frem av Statens Vegvesen som det eneste prosjektet i Norge som er viktig for den nasjonale samfunnssikkerheten og beredskapen. Det er viktig. E6 er i praksis eneste sør-nord-akse nord for Trondheim, med lang omkjøring via Sverige og er viktig for fremføring av varer og tjenester. Samtidig er E6 nord for Trondheim en svært viktig fremføringsvei for Forsvaret med tanke på NATO-styrker. Når Sverige og Finland blir med i NATO vil dette øke betydningen av grensenære veier på begge sider av grensene.

Like fullt ser vi at Statens Vegvesen kun foreslår å bruke 4,4 milliarder i første 6-årsperiode og 6,9 milliarder i andre periode. Det betyr at Sørfoldtunnelene ikke vil være på plass før langt ut på 2030-tallet.

Det er både underlig og uheldig. Sørfoldtunnelene må rett og slett fremskyndes i tid. Dette prosjektet har endret karakter og har blitt viktigere for norsk sikkerhet og beredskap.

Statens Vegvesen er selv tydelig i det samme dokumentet i omtalen av samfunnssikkerhet i nord når de skriver at: «I et samfunnssikkerhetsperspektiv og et strategisk nasjonalt perspektiv er det viktig å opprettholde en god veiinfrastruktur på E6 i Nord-Norge. E6 er en viktig fremføringsakse for sivil og militær transport i Nord-Norge.»

I lys av dette er det svært underlig at Statens Vegvesen kun vil prioritere oppstart av ett prosjekt i Nordland i den første seksårsperioden, som strekker seg fra 2025 til 2030.

Da det samme Vegvesenet la frem sin prioriteringsliste i 2022 var både E6 Narviktunnelen og E10 i Lofoten inne som prioriterte prosjekter. Hvis det skal være samsvar mellom omtalen av nord som strategisk viktig og prioriteringene, må langt flere Europaveg-prosjekter i nord prioriteres med oppstart i den første seksårsperioden. E45 i Kløfta i Finnmark, innkjøringene til flyplassene i Bodø og Tromsø er alle viktige. For ikke å snakke om prosjekter som tunnel under Narvik sentrum, utbygging av E10 i Lofoten og tunnel gjennom Ulvsvågskaret.

I forslaget fra Statens Vegvesen har europavegprosjektene i Nord-Norge en prislapp på 17,2 milliarder. Dette er under en fjerdedel av prosjektene på E 39 på Vestlandet, som nå altså har en har prislapp på over 86 milliarder kroner.

For strekningene på E39 argumenteres det fra Statens Vegvesen med behovet for å få sammenhengende europaveistandard. Vi skal ikke gjøre dette til en kamp mellom Nord-Norge og Vestlandet. Men jeg vil være tydelig på at behovet for sammenhengende europaveistandard er skrikende viktig i nord. Både i forhold til næringslivets behov og trafikksikkerhet. Men også i forhold til den nasjonale sikkerheten.