Koronakrisen rammer mange med alvorlig sykdom. Den rammer også mange ved at arbeidsplasser forsvinner, noe som medfører stor usikkerhet. Det å bli stående uten jobb er alvorlig, særlig er det alvorlig når man rammes av ledighet tidlig i arbeidslivet.

Akkurat nå er det de unge mennene som taper mest på koronakrisen. Av menn mellom 20 og 29 år i Nordlands arbeidsstyrke er hele 4 prosent helt utenfor arbeidslivet. Det er dessverre rekordhøyt. I oktober 2019 var tallet på 3 prosent.

Erfaringer fra tidligere kriser og fra andre land viser at ungdom kan bli hardere rammet av nedbemanning i dårlige tider enn andre grupper. Dette ser også ut til å skje nå. Professor Mari Rege ved Universitet i Stavanger minner oss på at «for mange unge kan pandemien være starten på et utenforskap som varer livet ut. Ungdomsledigheten er rekordhøy og det haster med tiltak som gir hver ungdom en arena for tilhørighet, mestring og læring.»

Den psykiske belastningen av å stå utenfor arbeid kan for mange starte en negativ spiral som for hver dag gjør det enda vanskeligere å komme seg i arbeid. Tilliten til at en kan lære nye ting og mestre nye oppgaver, drivet etter å søke nye utfordringer, evnen til å ta initiativ for å skape seg nye muligheter og evnen til å samhandle med andre mennesker kan lett få seg en knekk.

Det er viktig med tiltak som gir hver ungdom en arena for å oppleve læring, mestring og tilhørighet. Å bruke perioden med arbeidsledighet til å heve sin kompetanse vil ruste unge mennesker i Nordland for tiden etter korona. Det er rett og slett sånn at økt kompetanse blant dem som har lite i utgangspunktet vil motvirke økende økonomisk og sosial ulikhet.

Her har fylkeskommunen og Nav et ansvar. Fylkeskommunen har midler til å heve kompetansen for dem som mangler videregående opplæring og Nav kan gi støtte for dem som trenger ekstra hjelp for å gjennomføre opplæring eller utdanning.

Allerede før koronakrisen hadde vi et betydelig etterslep i kompetansepolitikken. De med lite utdanning/lav kompetanse var overrepresentert blant personer uten arbeid eller som var i randsonen av arbeidslivet. Koronakrisen har forverret situasjonen blant unge personer med lite utdanning.

Gjennom statlige tilskudd, kalt Utdanningsløftet, har Nordland fylkeskommune mottatt midler til ulike tiltak for personer som er utenfor, eller står i fare for å falle utenfor arbeidslivet. Permitterte eller ledige har nå mulighet til å fullføre sin påbegynte videregående opplæring. Personer som er i arbeid, men mangler formell utdanning har mulighet til å få fagbrev på jobb, og personer som trenger rekvalifisering kan få mulighet til det. Det er også muligheter for støtte til ungdom som gikk ut av videregående i vår uten vitnemål.

Utdanningsløftet videreføres også i 2021, og informasjon om ordningene gis hos Nav og karrieresentrene. Elev- og lærlingtjenesten på de videregående skolene kan også gi mer informasjon.

Som landets første fylkeskommune innfører nå Nordland fylkeskommune en læreplassgaranti i Nordland. Den ble vedtatt før korona, men er viktigere enn noen gang.

Vi arbeider for at pandemien ikke blir starten på et utenforskap som varer livet ut for de unge mennene i Nordland. Men det krever flere tiltak enn det fylkeskommunen og Nav har til rådighet alene. Vi vil derfor se på muligheten for et samarbeid mellom Nav, LO, NHO, KS og Nordland fylkeskommune for i enda større grad ha et særskilt fokus på de unge som står utenfor arbeidslivet. Aller viktigst er jobben arbeidsgiverne gjør, og vi har nå virkemidler som støtter opp under inkludering og kompetanseheving i tråd med det virksomhetene i Nordland trenger.

Utenforskap er fryktelig trist for de menneskene det gjelder. I tillegg er det svært dyrt for velferdsstaten. I stedet for at disse unge menneskene kommer seg ut i arbeidslivet og bidrar til verdiskapingen, kan de bli en utgiftspost i velferdsstaten hele livet. Deltakelse i arbeidslivet sikrer vårt velferdssamfunn og hindrer utenforskap. Det viktigste vi gjør for å sikre velferden er å gi flest mulig av våre innbyggere muligheter i arbeidslivet. Fullført utdanning gir muligheter for varig inkludering i arbeidslivet.