Kirkens bymisjon har i avisinnlegg brukt sterke ord om rådmannens budsjettforslag, som ganske riktig innebærer forslag til kutt for Kirkens bymisjon – på linje med en rekke andre kutt/ effektiviseringsforslag.

Rådmannen har i utgangspunktet stor sans for Kirkens bymisjon, men undres over at bymisjonen velger å angripe en av sine «hovedsponsorer» på denne måten; der en i tillegg bestrides at alt bymisjonen anfører er korrekt.

Rådmannen velger derfor å gå ut med sitt syn på dette; og har full tillit til bystyrets behandling av budsjettet – som dog må skje med riktige faktaopplysninger.

Tallene som Kirkens Bymisjon bruker i sitt avisinnlegg stemmer. Disse tjenestene vil ikke lengre få kommunal støtte i rådmannens forslag. Samtidig understrekes at kommunen er samfunnets sikkerhetsnett; dvs kommunen skal ivareta de som trenger hjelp – og dette gjør kommunen bla gjennom mange tjenester.

Likevel underkjenner vi overhode ikke de tjenester bla Kirkens bymisjon gjør for de svakeste gruppene.

Rådmannen holder fast på at ettervernstilbudet Fri bør sees nærmere på. Vi betaler en grunnfinansiering på 6 mill. kr - og dette helt uavhengig av bruk.

Etter hva jeg kjenner til er status i 2019 (tilsvarende tendens i 2018) at en Bodøværing i gjennomsnitt har vært inne i ett døgn i Fri ettervern!

To Bodøværinger er under kartlegging, uten at jeg vet status, mulig er en på vei inn. Vi kjenner ikke til at andre sengeplasser i Fri benyttes av andre kommuner.

Oppsummert betyr dette at vi betaler et svært høyt beløp for et tilbud vi ikke benytter oss av.

Tildelingskontoret er tydelig på at vi ikke kandidater pr nå som bør inn. Her bør vi kutte støtten, og bymisjonen bør evt. heller selge disse ledige sengene til andre kommuner.

Det er åpenbart bygd et for stort tilbud på ettervern som bymisjonen nå sliter med å fylle (I tillegg er det en Bodøværing inne på en særavtale uavhengig av Fri, som koster 3. mill. kr. pr. år. Dette kommer i tillegg til de 6 mill. vi betaler, men har vært nødvendig for å gi et adekvat tilbud. Denne personen er nå i en slik tilstand at hun kan vurderes inn i Vebjørn Tandebergsvei, hvor kostnadene blir lavere).

For øvrig kan ettervernsbegrepet diskuteres, og kommunen mener at «oppfølging» er et mer dekkende begrep.

Bodø kommune og NAV tilbyr rekke ulike sosiale tjenester og oppfølgingstjenester. Kommunens tjenester inkluderer hjelp til å skaffe behandlingstilbud, praktisk og personlig oppfølging, hjelp til bolig gjennom bl.a. Housing First og andre botilbud, jobbstøtte og andre arbeidsrettede tiltak – for å nevne noe.

Bodø kommune finansierer ca 130 årsverk som yter direkte tjenester til mennesker som sliter med rus og psykiske plager – ideelle organisasjoner bidrar med ca 36 av disse årsverkene.

Ca. 1/3 av oppfølgingstjenesten sine bruker mottar sine tjenester pga. rusproblematikk. At Kirkens bymisjon representere det eneste tilbudet for personer som har vært til behandling, stemmer derfor rett og slett ikke.

Bodø kommune snur nå hver stein for å få kommunens økonomi i riktig retning. At vi i den forbindelse etterspør om de pengene vi bevilger til frivillig sektor; KF, IKS oa «eksterne» brukes riktig er helt naturlig.

Selvsagt må disse; på lik linje med kommunens egne tjenester, finne seg i å bli sett på med samme kritiske øyne. Bymisjonen burde se dette, og heller tilpasse tjenestene etter behovet i dialog med kommunen.

Å forsvare et tilbud som koster kommunen mange millioner uten at det benyttes er etter rådmannens syn svært urimelig.