Som befolkning blir vi friskere og lever lengre. Samtidig blir det stadig færre folk i arbeidsdyktig alder sammenlignet med mennesker som har behov for støtte fra det offentlige. Ifølge KS utfordres vi i tillegg av at en stor andel av våre unge mellom 18 og 35 år verken er i arbeid eller i utdanning. Det blir stadig vanskeligere å bemanne helse- og omsorgstjenestene uten nye måter å tenke trygghet, verdighet, fellesskap og helsetjenester på, og det kan bli stadig vanskeligere å sikre unge god helse, tilhørighet og mestring.

Småskrittsinnovasjon skjer kontinuerlig i offentlig sektor. Kommunesektoren er innovativ. Man forbedrer, lærer av hverandre og gjenbruker løsninger som er utviklet av andre. Det er imidlertid ikke nok å gjøre mindre justeringer innenfor dagens tjenester for å løse de store samfunnsutfordringene. Nå har vi behov for større og mer radikale innovasjoner. Radikal betyr i denne sammenhengen fundamentale endringer som bryter med eksisterende praksis. Vi har, som KS sier; behov for nyskapende ødeleggelse, for det er like vanskelig å utvikle nye ideer som det er å fri seg fra de gamle. Radikal innovasjon betyr fundamentale endringer som bryter med eksisterende praksis og som gjør nytt, nyttig og nyttiggjort.

Hva krever det å snu om på logikken og endre dagens tilbud og tjenester? Mange opplever å ikke være en del av samfunnet vårt, det er mangel på hender med fagkompetanse og det er dårlig økonomi som «tvinger» fram at vi nå må tenke smart. Velferd er nå en fellesoppgave som gjelder oss alle; både unge og eldre. Arbeidet vil kreve vilje til å løse komplekse problem og til å være ydmyk for laget vi har rundt oss. Vi gjør lurt i å foredle grunnleggende mål om å utforske nye samarbeid og mobilisere ressursene vi har i samfunnet.

Med oss i arbeidet må vi sikre at vi har en felles forståelse om å skape verdighet, tilhørighet, gode liv og et levende lokalsamfunn. Et felles løft der «nyskapende ødeleggelse» gjennomsyres av 5 om dagen: Verdighet, tilhørighet, mening, trygghet og handlingsrom i egne liv.

Jeg vil utfordre lokalavisen vår til å skape debatt for å øke bevisstheten og styrke mobilisering. Kommunen vår er ikke bare et sted, men også en organisasjon: Jeg vil utfordre politikere og kommuneansatte til å etterspørre og legge til rette for å utforske nye samarbeid på tvers av generasjoner, til å eksperimentere og utfordre dagens praksis. Til slutt vil jeg utfordre deg som leser til å delta aktivt i debatten; Hva vil være viktig for deg fram mot 2040?