– Dette er en viktig miljøseier for SV i forhandlingene om revidert budsjett. Elva og vannføringa bærer preg av flere kraftutbygginger, og bygging av disse trappene vil være positivt for fiskevelferden i vassdraget. Det lokale engasjementet har vært stort, og vi har lytta til innspillene vi har fått, sier stortingsrepresentant Mona Fagerås til Avisa Nordland.

Det er som kjent et stort engasjement lokalt for å få bygget laksetrappene, og det er også samlet inn midler til oppstart gjennom et lokalt spleiselag.

Beiarn kommune har en klar ambisjon om å forskuttere de statlige midlene så snart tilsagn om fullfinansiering er på plass.

– Vi har lyttet til det lokale engasjementet, og er veldig glade for at Nordland SV med dette har fått gjennomslag for å gi midler til dette prosjektet. Å få på plass disse trappene vil øke smoltproduksjonen og være positivt både for den nordatlantiske villaksen, sjøørret og sjørøye. Økte fiskebestander som følge av økt gyting vil også gi positive ringvirkninger i lokalsamfunnet på lengre sikt, sier leder i Nordland SV, Åshild Pettersen.

Fullmakt på inntil 22 millioner

Bygging og restaurering av laksetrapper i de nasjonale laksevassdragene Beiarelva og Vefsna som munner ut i de nasjonale laksefjordene Beiarfjorden og Vefsnfjorden vil åpne store arealer oppstrøms for villaksen, samtidig som oppdrettslaks og pukkellaks kan hindres tilgang til disse viktige lakseelvene.

Miljøpolitisk talsperson for Senterpartiet, Siv Mossleth, sier følgende til Avisa Nordland:

– Det var veldig viktig for oss fra Nordland å få bevilget penger til å bygge og restaurere laksetrappene i Beiarelva og Vefsna allerede i revidert nasjonalbudsjett. Kampen om penger til laksetrappene har vi og SV stått sammen om.

Ifølge henne går nå 5 millioner kroner til Beiarelva:

– Men det ligger også inne en fullmakt som gjør at 22 millioner er sikret laksetrappene i Beiarelva, sier hun.

– Viktig skritt

1/3 av all atlantisk laks i verden gyter i Norge. Derfor har vi et stort og internasjonalt ansvar for å bevare villaksen.

I både Beiarelva og Vefsna er det flere laksetrapper som skal bygges og disse må sees i sammenheng.

– Jeg er svært glad for at Ap, Sp og SV nå bevilger sårt tiltrengte midler til bygging og reetablering av laksetrapper i Beiarelva og Vefsna. Det er et viktig skritt i retningen for å få oppleve elvene som yrer av villaks, og lokalsamfunn som gir bolyst, økt reiseliv og ringvirkninger for næringslivet, sier Mona Nilsen (Ap), medlem i finanskomiteen.