Helgelandsbesøk av rikspolitikere.

Rikspolitisk er det stor avstand mellom partileder Trygve Slagsvold Vedum (Sp)og Statsminister Erna Solberg(H).

På valgturne, for stemmesanking på Helgeland, er deres meninger imidlertid sammenfallende for 2 sykehusløsning.

Trøsten er at regionen Helgeland har ordførere og ordførerkandidater fra begge

partier som er tydeligere på vilkårene for sykehusstruktur og trygg helse for helgelendingene.

Stortingspolitiker Gunnar Breimo

Tidligere stortingspolitiker, Gunnar Breimo (Ap); tidligere habil fotballspiller og idrettsleder, feilbedømmer målgivende pasninger og helsepolitikk for helgelendingene så grundig, at det virke uforståelig.

Noe verre er det at yngre partipolitikere fra Alstahaug flipper helt ut i felles sykehusstrategi med Rana om «likeverdig» -2 sykehusløsning- for Helgeland.

En strategi som er grundig dokumentert ved administrasjonen fra Rana over de siste 30 år.

Ingen likeverdig drift av 2 sykehusløsning.

 «Likeverdig drift» foreslås ved -2 sykehusløsningen- med et Sentrums-Hospital i Rana , for Rana ,og et Kyst-Hospital i Sandnessjøen som dekker sammen befolkningsmengde, sprett på Sør-Helgeland, Helgelandskysten og på Øyriket av Helgeland.

Hei Gunnar, henviser til din metafor om 2-0 tap mot Rana, i HB 6.mai.

Hvordan opplever du yngre politikers fotballferdigheter med bøtter av påført «baklengsmål».

Manglende sykehusfaglig forståelse, og manglende politisk innsikt i Rana`s forvaltning av

2 sykehusløsning for 80.000 helgelendinger, er mer ødeleggende enn blottlegging av manglende fotballferdigheter.

Tap av Stort fagkompetent Helgelandssykehus.

2 sykehus på Helgeland, hver på ca. 40.000 beboere, vil i helseforvaltning og helseøkonomi aldri kunne driftes som «likeverdige».

I samhandling med kompetente sykehus i Bodø og i Trondheim, vil begge Helgelands-sykehusene lide tap av akutt medisinsk fagkompetanse og tap av vaktbærende kirurgi?

Om Rana styrer sykehusprosessen mot etablering av et stort Helgelandssykehus i Rana, vil

skjebnen og tapet bli det samme. 

80.000 helgelendinger gjenstår med 4 DMS (distrikts medisinske sentre) med vikarierende pendlende spesialister i turnus fra Bodø og fra Trøndelag til DMS i Rana, Mosjøen, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Fødeavdelinger vil opprettholdes i Rana, Sandnessjøen og Brønnøysund.

Stortingets pålegg.

Ved behandlingen av -Nasjonal helse- og sykehusplan- ,Meld.St.11-, påla

Stortinget, Regjeringa å opprettholde akuttkirurgi ved sykehus som hadde kirurgi, «når hensynet til pasienten gjør det nødvendig, og når kvalitet og pasientsikkerhet er ivaretatt».

Stortinget pålegger å opprettholde «en nødplan for akuttkirurgi ved små sykehus», når pasientsikkerhet ved operasjonen kan gis.

2 sykehusløsning for Helgeland.

Ved 2 sykehusløsning for Helgeland, vil vi ha et- eller to B-sykehus som tildeles «nød kirurgisk funksjon» med 2 delt ambulanseplan.

1.syketransport  til et lite sykehus på Helgeland,  før 2.gangs transport til kompetent sykehus i Trondheim, Bodø eller Tromsø.

Med Stort Helgelandssykehus på Tovåsen for 80.000 helgelendinger, vil alle beboerne på Helgeland rekke til vaktbærende akuttkirurgisk sykehus inne nasjonale transporttider.

Beboerne på Sør-Helgeland vil rekke et fagsterkt sykehus med vaktbærende spesialister i akuttkirurgi og akuttmedisin innen < 25min lengre transport enn til lite sykehus i Sandnessjøen.

De fleste fra -Helgelandsregionen- og fra -Helgelandskysten-, vil få «kortere» reiser til Tovåsen enn til Sandnessjøen eller til Mo i Rana.

Gunnar; svar på dine tanker, din frykt og på din mistillit:

## Våre 12 ordfører fra Helgeland gjør en sterk innsats for å finne beste løsning for kompetent fagsterkt sykehus for 80.000 helgelendinger med bredde- og spisskompetanse innen bredt medisinsk fagfelt og med vaktbærende spesialister i akuttkirurgi og akuttmedisin.

## Alstahaug kommune vil ikke være noen taper, som du påstår.

Som en av byene til et Stort Helgelandssykehus og til Regions-forstørring, Helgelandsregion, med 2 byer og 3 tettsteder, ca.30.000 beboere; vil det kreves -ny-innflytting av ca. 1.000 – 1.200 sykehusansatte og helsearbeidere-, som vil finne sine hjem i Sandnessjøen, i Mosjøen, og til tettsteder, Nesna, Hemnes og Leirfjord.

I forhold til ønsker om bosteder, vil sikkert noen finne sine hjem for familiene og barn på Herøy og Dønna.

Helgelandsregionen som forsterket Bolig- Arbeide og Markedsregion.

Med arbeidsplass for 1.500- 1.700 på Tovåsen, vil pendelreiser for ansatte og for ca. 30.000 beboere, 38% helgelendingene, rekke sykehuset på 10-  til 35 min.

61.973 , 82%  av helgelendingene vil rekke sykehuset på Tovåsen innen < 60 min ( The Golden Hour.)

Sosial og trafikal infrastruktur til stor arbeidsplass innen forsterket Bolig -, Arbeids - og Markedsregion, vil forme og forsterke en trafikal utvikling i kollektiv ferje- , hurtigbåt og buss- trafikk mellom byene og tettstedene på indre og ytre Helgeland.

Arbeidsreiser fra Dønna og Herøy vil være valg man gjør i forhold til interesser for familie og bomiljø.

## Gunnar mener at flere tusen mennesker med stort Helgelandssykehus, vil få en dårligere akuttberedskap enn i dag.

Hvor har du det fra?

Kjære Gunnar, på en skytterbane hvor du ikke ser skivene pga. tåka, er det greit å være orientert om i hvilken retning fra standplass at skivene står. 

Kjære Gunnar til din sluttappell til 12 ordførere om å ha jordkontakt, er jeg mer nedtrykt over det svada av uforstand i debattene de må stå imot.

Jeg appellerer om ubetinget full mobilisering i holdning hos politiker og beboere i Sandnessjøen, Mosjøen og Brønnøysund, foruten kommunene i Helgelandregionen og kystkommunene om å gå inn for Stort fagsterkt Helgelandssykehus på Tovåsen .

Beboerne i Rana vil rekke sykehusbehandling ved stort Akutt Helgelandssykehus på

Tovåsen  innen  50 – 60 min, sammenfallende med ambulansetider med 2.397 millioner

nordmenn, 47% av den norske befolkning.

Milliardinvestering for nytt Helgelandssykehus, vil være samme beløp som brukes for 1 års drift ved samme sykehus.

Helseinvestering for 80.000 helgelendinger vil være det samme pengebeløp som trenges til bruk for 80.000 nordmenn uansett hvor de bor i landet.

Investeringen i sykehusbygg, vil sammenlignet med oppgraderinger av eldre bygg, medføre en verdiskapning for FDVU (forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling) og styrket BREEAM- NOR krav, dvs. miljøsertifisering med spart vedlikeholds- og driftskostnader.

Valg som Helseminister Bent Høie må ta ved valg av pengebruk fra

helsebudsjettet :

## Pengebruk til investering for verdiskapning i helse, for å berge, begrense og forebygge helseskader, er penger for nødvendig oppgradering av teknologiutvikling, kompetanseutvikling og forskning.

                                  -Motsetningen vil være-

## Pengebruk for å bekoste økende antall pasienter et verdig liv med skader som de ikke fikk behandling for pga. manglende investering i teknologi og kompetanse.